Committee

 

သူနာျပဳသားဖြားပညာေရးႏွင့္လုပ္ငန္းအရည္အေသြးအာမခံမွုအကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ


သူနာျပဳသားဖြားမွတ္ပုံတင္စာေမးပြဲစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ


သူနာျပဳသားဖြားစဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ


ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ျပန္ၾကား;ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ


သူနာျပဳသားဖြားက်င့္၀တ္သိကၡာထိမ္းသိန္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ


သူနာျပဳသားဖြားအတတ္ပညာႏွင့္လုပ္ငန္းအဆင့္အတန္းစံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ


သူနာျပဳသားဖြားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မီတီ


ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳသားဖြားေကာင္စီဗဟို အလုပ္အမွုေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား


ျမန္မာနိုင္ငံသူနာျပဳသားဖြားေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ား